Wat is asbest?

Asbest is een verzameling van mineralen die bestaan uit zeer kleine vezels. Deze vezels zijn niet zichtbaar met het blote oog. Asbest is zeer sterk wat ook een van de redenen was van het vele gebruik. Tot eind jaren 80 was het dan ook heel normaal om Asbest te gebruiken.

Asbest is goedkoop, slijtvast en sterk. Er zijn verschillende soorten Asbest welke in Nederland toegepast zijn. Deze zijn onder te verdelen in chrysotiel (wit asbest), crocidoliet (blauw asbest) en ammoniet (bruin asbest).

Waarom is het gevaarlijk?

Sinds 1993 is er een verbod op het gebruik vanwege de vele gezondheidsklachten. Asbest is pas gevaarlijk als de vezels vrijkomen. Het niet zorgvuldig omgaan en verwijderen van asbest kan grote gezondheidsrisico’s voor u en voor de hele omgeving veroorzaken. De verwijdering van Asbest mag enkel gebeuren door gecertificeerde bedrijven welke in het bezit zijn van het procescertificaat Asbestverwijdering.

Hoe wordt asbest verwijderd?

Asbest verwijderen begint bij zogeheten Asbestinventarisatie. Dit is een onderzoek welke geheel conform Procescertificaat Asbestinventarisaties wordt uitgevoerd. Tijdens de uitvoer van dit onderzoek wordt gekeken of asbest in een gebouw aanwezig is en om het ook noodzakelijk is om dit te laten verwijderen. In de praktijk blijkt dat het niet altijd nodig dat Asbest verwijderd hoeft te worden, zit het op plekken wat goed vastzit of waar geen mensen komen, dan is het beter dit te laten zitten.

P3 Asbestverwijdering BV

Middenkampweg 25
6545 CH Nijmegen

024-2120126
info@p3asbest.nl

Ascert/SCA-code: 15-C202029.01

KvK: 69278067

Asbestverwijdering

De overheid staat drie methodes toe om asbest te verwijderen, waar preventieve maatregelen genomen worden zoals beschermende kleding en volgelaatmaskers, die de lucht zuivert van vezels. Tevens moeten werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf na maximaal twee uur saneren de doucheprocedure volgen, waarbij gebruikte kleding als asbesthoudend afval wordt verpakt en het lichaam om de twee uur wordt gereinigd. Het asbestsaneringsbedrijf dient zich aan deze richtlijn te houden en wordt hierop vanuit de overheid gecontroleerd.

Wat kost asbest verwijderen?

De kosten van het verwijderen van asbest zijn geheel afhankelijk van de specifieke situatie. Mocht u bouw of verbouwplannen hebben, en vinden deze plaats in een gebouw met een bouwjaar van voor 1993, dan is het van belang dat u juist wordt geadviseerd. Om de kosten te kunnen vaststellen is het van belang te weten of het aangetroffen asbest in uw pand uw bouw of verbouwplannen in de weg staan. P3 Asbestverwijdering staat u bij in het gehele proces. Door onze pragmatische en transparante werkwijze zullen we alles doen om voor u de kosten zo laag mogelijk te houden. Onze adviseurs staan voor u klaar om met u samen uw bouw of verbouwplannen te bespreken en u te begeleiden zodat de juiste stappen worden genomen. Heeft u bouw of verbouwplannen, vraag dan vrijblijvende een offerte aan bij ons asbestsaneringsbedrijf.

Sanering volgens de openluchtmethodes

Het verwijderen van asbest in de open lucht is de minst gecontroleerde uitvoering. Hierbij is het de taak van de uitvoerenden om het breken of beschadigen van het asbesthoudende materiaal te voorkomen of indien mogelijk, de breukplaatsen te behandelen met speciale stoffen, om zodoende het vrijkomen van asbestvezels tot een minimum te beperken. Mensen die de openluchtmethode gebruiken om asbest te verwijderen hebben eigenlijk één doel. Dit doel is om ervoor te zorgen dat het asbesthoudende materiaal ten alle tijden niet wordt beschadigd. De reden hiervoor is eenvoudig: als asbesthoudend materiaal beschadigt, kan het asbest makkelijk vrijkomen, waardoor het in de lucht terecht komt. Eenmaal in de lucht aanwezig kunnen mensen de vezels inademen. Dit kan dodelijke ziektes tot gevolg hebben.besthoudend materiaal beschadigt, kan het asbest makkelijk vrijkomen, waardoor het in de lucht terecht komt. Eenmaal in de lucht aanwezig kunnen mensen de vezels inademen. Dit kan dodelijke ziektes tot gevolg hebben.

Sanering volgens de containmentmethode

Verwijderen van asbest in een containmentsituatie is de meest gecontroleerde methode en alleen bedoeld voor inpandige asbestbronnen. Om de bron wordt een gecontroleerde ruimte (het containment) met folie gebouwd, welke in onderdruk wordt gehouden met behulp van speciale apparatuur. De vrijkomende asbestvezels worden weg gefilterd door deze apparatuur. Na afloop van de verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden moet het containment worden uitgemeten door een onafhankelijk laboratorium, zodat een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium het containment verantwoord vrij kan geven.

Sanering in afwijkende situaties

Uiteraard zijn andere methoden mogelijk die afwijkend zijn van de openlucht methode en de containmentmethode. Deze afwijkende methoden mogen alleen worden toegepast wanneer de arbodienst de risico-inventarisatie goedkeuren. Ook bij deze methode zijn bronmaatregelen van groot belang en vindt er na afloop in de ruimte een luchteindmeting plaats. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het van belang dat hiervoor een plan van Aanpak wordt opgesteld. P3 Asbestverwijdering kan u hier volledig in ontlasten.

Asbestverwijderingsbedrijf inschakelen

Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties. Ook verricht een DTA’er. Ook verricht deze persoon de administratieve begeleiding van het werk. Na afloop van het uitgevoerde werk ontvangt de opdrachtgever het eindrapport van de sanering, waarin onder meer is opgenomen de beschrijving van het uitgevoerde werk, de analyse van de luchteindmeting en het stortbewijs van het asbesthoudende materiaal.

Klik hier voor onze certificering.