Wat is asbest?

Asbest is een verzameling van mineralen die bestaan uit zeer kleine vezels. Deze vezels zijn niet zichtbaar met het blote oog. Asbest is zeer sterk wat ook een van de redenen was van het vele gebruik. Tot eind jaren 80 was het dan ook heel normaal om Asbest te gebruiken.

Asbest is goedkoop, slijtvast en sterk. Er zijn verschillende soorten Asbest welke in Nederland toegepast zijn. Deze zijn onder te verdelen in chrysotiel (wit asbest), crocidoliet (blauw asbest) en ammoniet (bruin asbest).

Waarom is het gevaarlijk?

Sinds 1993 is er een verbod op het gebruik vanwege de vele gezondheidsklachten. Asbest is pas gevaarlijk als de vezels loskomen. Het niet zorgvuldig omgaan en verwijderen van asbest kan grote gezondheidsrisico’s voor de hele omgeving veroorzaken. De verwijdering van Asbest mag alleen gebeuren door gecertificeerde bedrijven.

Bij het risico op ziekte door Asbest speelt hoelang en hoe vaak iemand is blootgesteld een belangrijke rol. Bij eenmalige blootstelling is de kans op gezondheidsproblemen zeer klein.

Hoe wordt asbest verwijderd?

Asbest verwijderen begint bij zogeheten Asbestinventarisatie. Dit is een onderzoek volgens SC-540 richtlijnen waarin wordt gekeken of er asbest in een gebouw aanwezig is. Het is niet altijd nodig dat Asbest verwijderd hoeft te worden, zit het op plekken wat goed vastzit of waar geen mensen komen, dan is het beter dit te laten zitten.

Wanneer er een Astbestdak aanwezig is moet dit voor 2024 verwijderd worden. De Rijksoverheid heeft een Stappenplan opgesteld wat u het beste met Asbest kunt doen.

P3 Asbestverwijdering BV

Binderskampweg 29
6545 CA Nijmegen

024-2120126
info@p3asbest.nl

Ascert/SCA-code: 07-C070323.01

KvK: 69278067

Asbestverwijdering

Asbest kan leiden tot zeer ernstige ziektes, die soms zelfs een dodelijke uitkomst kunnen hebben. De overheid wil daarom dat er in 2024 geen asbestdaken meer in Nederland zijn. Vanaf 2024 zullen asbestdaken in Nederland daarom ook verboden zijn. Het verwijderen van asbest dient op de juiste manier te gebeuren. De overheid kan zelfs een boete geven als de verwijdering niet goed gebeurd.

Om het doel van de overheid in 2024 te bereiken zal er eerst een hele hoop asbest verwijderd moeten worden. Dit klinkt natuurlijk logisch, maar het verwijderen van asbest is heel gevaarlijk. Er komt veel kennis bij kijken en daarom is het saneren van asbestdaken vaak ook redelijk duur.

De overheid staat drie methodes toe om asbest te verwijderen, waar preventieve maatregelen genomen worden zoals beschermende kleding en volgelaatmaskers, die de lucht zuivert van vezels. Tevens moeten werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf na maximaal twee uur saneren de doucheprocedure volgen, waarbij gebruikte kleding als asbesthoudend afval wordt verpakt en het lichaam om de twee uur wordt gereinigd. Het asbestsaneringsbedrijf dient zich aan deze richtlijn te houden en wordt hierop vanuit de overheid gecontroleerd.

Wat kost asbest verwijderen?

Als u asbest wilt laten verwijderen, betaalt u hier fors voor. Dat is niet alleen doordat er tal van certificaten en licenties nodig zijn om asbest te mogen verwijderen gezien het hoge veiligheidsrisico, maar ook omdat de meeste asbestbedrijven het flink druk hebben en er dus eigenlijk meer vraag dan aanbod is. Ook is het verwijderen van asbest nu eenmaal veel werk, zeker omdat er tal van veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd om te zorgen dat het verwijderen van het asbest op een veilige wijze geschiedt. Daarom zijn er hoge kosten verbonden aan het verwijderen van asbest.

Vanaf 2016 is er extra subsidie beschikbaar gesteld door de overheid wegens het in maart 2015 genomen besluit inzake het verbod op asbestdaken per 2024. Voor het verwijderen en saneren van asbest in stallen, schuren, loodsen of kantoren en/of het plaatsen van zonnepanelen zijn subsidies en fiscale voordelen. Maar ook voor particulieren zijn er mogelijkheden.

Benieuwd naar de subsidies voor asbest verwijderen? Op onze subsidie asbest verwijderen pagina vind je meer informatie.

Sanering volgens de openluchtmethode

Het verwijderen van asbest in de open lucht is de minst gecontroleerde uitvoering. Hierbij is het de taak van de uitvoerenden om het breken of beschadigen van het asbesthoudende materiaal te voorkomen of indien mogelijk, de breukplaatsen te behandelen met speciale stoffen, om zodoende het vrijkomen van asbestvezels tot een minimum te beperken.

Mensen die de openluchtmethode gebruiken om asbest te verwijderen hebben eigenlijk één doel. Dit doel is om ervoor te zorgen dat het asbesthoudende materiaal ten alle tijden niet wordt beschadigd. De reden hiervoor is eenvoudig: als asbesthoudend materiaal beschadigt, kan het asbest makkelijk vrijkomen, waardoor het in de lucht terecht komt. Eenmaal in de lucht aanwezig kunnen mensen de vezels inademen. Dit kan dodelijke ziektes tot gevolg hebben.

Sanering volgens de containmentmethode

Verwijderen van asbest in containment is de meest gecontroleerde methode en alleen bedoeld voor inpandige asbestbronnen. Om de bron wordt een gecontroleerde ruimte (het containment) met folie gebouwd, welke in onderdruk wordt gehouden met behulp van speciale apparatuur. De vrijkomende asbestvezels worden weg gefilterd door deze apparatuur. Na afloop van de verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden moet het containment worden uitgemeten door een onafhankelijk laboratorium, zodat de DTA het containment verantwoord vrij kan geven.

Sanering volgens een tevoren goedgekeurde methode

Uiteraard zijn andere methoden mogelijk die afwijkend zijn van de openluchtmethode en de containmentmethode. Deze afwijkende methoden mogen alleen worden toegepast wanneer de arbodienst de risico-inventarisatie goedkeuren. Ook bij deze methode zijn bronmaatregelen van groot belang en vindt er na afloop in de ruimte een luchteindmeting plaats.

Asbestverwijderingsbedrijf inschakelen

Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties. Ook verricht een DTA’er. Ook verricht deze persoon de administratieve begeleiding van het werk. Na afloop van het uitgevoerde werk ontvangt de opdrachtgever het eindrapport van de sanering, waarin onder meer is opgenomen de beschrijving van het uitgevoerde werk, de analyse van de luchteindmeting en het stortbewijs van het asbesthoudende materiaal.

Klik hier voor onze Normec certificering.